การ รับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 

ปฐมนิเทศชุดวิชา 

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

บทที่ 1 บทนำ

ตอนที่ 1.1 ความรู้พื้นฐานในการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
ตอนที่ 1.2 ขั้นตอนการใช้ระบบและการควบคุมกำกับการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate                    Online)   
ตอนที่ 1.3 ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการแก้ไขปัญหาการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
* (วีดีทัศน์และเอกสารประกอบตอนที่ 1.2 และ 1.3 อยู่ต่อเนื่องในไฟล์เดียวกัน)

————————–

บทที่ 2 การออกแบบระบบการใช้งานการรับ- จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ตอนที่ 2.1 หลักการ บทบาท หน้าที่ และวิธีการควบคุมการใช้งาน
        เรื่องที่ 2.1.1 หลักการในการออกแบบการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate                                          Online)   
        เรื่องที่ 2.1.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate                                Online)   
        เรื่องที่ 2.1.3 วิธีการควบคุมกำกับดูแลการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate                                          Online)   

ตอนที่ 2.2 การออกแบบระบบ ขั้นตอนการใช้งาน และการตรวจสอบความถูกต้อง
        เรื่องที่ 2.2.1 การออกแบบระบบการใช้งานการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate                                     Online)   
        เรื่องที่ 2.2.2 ขั้นตอนการใช้งานและการตรวจสอบความถูกต้องของการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบ                                               อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
                  วีดีทัศน์ เรื่องที่ 2.2.2 ชุดที่ 1   
                  วีดีทัศน์ เรื่องที่ 2.2.2 ชุดที่ 2 

————————–

บทที่ 3 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ตอนที่ 3.1 กรณีตัวอย่างของกองคลัง
        เรื่องที่ 3.1.1 กรณีตัวอย่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company                                          Administrator)และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ (Company User)   
        เรื่องที่ 3.1.2 กรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเกินกว่า                                    จำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ   
        เรื่องที่ 3.1.3 กรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่ปิดบัญชี                                  เงินฝากธนาคารแล้ว   

ตอนที่ 3.2 กรณีตัวอย่างของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
        เรื่องที่ 3.2.1 กรณีตัวอย่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ                                                    (Company User)   
        เรื่องที่ 3.2.2 กรณีตัวอย่างการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online   
        เรื่องที่ 3.2.3 กรณีตัวอย่างการส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำ                                         รายการของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online   
        เรื่องที่ 3.2.4 กรณีตัวอย่างการจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate                                                 Online   

————————–

บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชา   

————————–

สรุปบทเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน 

>> แบบทดสอบหลังเรียน <<

 

สอบถามเนื้อหาบทเรียน ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง
โทร. 0 2579 7764
สอบถามวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ติดต่อกลุ่มการเงิน กองคลัง โทร. 0 2579 3929